2022-05-04

Workshop kring unga utrikesfödda kvinnor

FINSAM i Malmö har fått uppdraget att arrangera två workshops under våren. Grunden till workshoparna bygger på det faktum att arbetslösheten bland unga utrikesfödda kvinnor i Malmö är orimligt hög jämfört med riket som helhet men också i förhållande till andra jämförbara kommuner.

I höstas bjöd arbetsmarknads- och socialförvaltningen in till en workshop kring unga utrikes födda kvinnor. Denna vill vi nu följa upp men ytterligare två workshopar (fysiska möten) där vi diskuterar möjligheterna till samverkan kring unga utrikes födda kvinnor. Resultatet av workshoparna kan resultera i ett framtida ESF-projekt men kan även resultera i andra typer av samverkan. Grunden till workshoparna bygger på det faktum att arbetslösheten bland unga utrikesfödda kvinnor i Malmö är orimligt hög jämfört med riket som helhet men också i förhållande till andra jämförbara kommuner. Enligt den senaste statistiken från MUCF är nästan var tredje (30,3 %) utrikesfödd kvinna i åldern 25–29 år i Malmö utan arbete eller studier. I åldersgruppen 16–24 är motsvarande siffra 18,5%. Totaltsett nästan 6 000 individer.

FINSAMprocessleder

Vi kommer tillsammans med Joakim Tranquist från Tranquist utvärdering jobba oss igenom två halvdagar för att vid första tillfället (6/5) gemensamt skapa en fördjupad förståelse för de utmaningar vi har och vid andra tillfället(1/6) inventera vilka lösningar som vi tillsammans kan se för dessa samt vilka strukturer vi kan använda oss av för att lösa utmaningarna. 

 

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…